2.1 Sykepleiefaglige utfordringer Listen

For å ivareta hjertepasientens grunnleggende behov kreves det kompetanse i hvordan man kan observere og iverksette sykepleietiltak ved svikt i pasientens vitale funksjoner. I tillegg er det viktig å fremme pasientens egenomsorg, slik at han kan ta ansvar for sin egen rehabilitering og nødvendige livsstilsendringer når akuttfasen er over og pasienten utskrives fra sykehuset.

Å kunne handle adekvat i akutte situasjoner med fare for svikt i vitale organer, vil være avgjørende for pasientens behandlingsresultat. Det vil derfor være viktig å benytte systematiske observasjonsmetoder av vitale funksjoner, gjerne med bruk av spesielle observasjonsskjemaer for å sikre faglig forsvarlig sykepleie.

(Eikeland mfl. i Almås 2010, s. 207)